نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Biochemical oxygen demand یا BOD نیاز اکسیژن میکروارگانیسم ها برای رسیدن به ثبات بیولوژیکیِ آب می باشد که توسط سنجش اختلاف اکسیژن محلول در نمونه آب پیش از انجام آزمایش و سنجش دوباره آن پس از انجام آزمایش بدست می آید. این آزمایش به پیشنهاد پژوهشگران انگلیسی در یک دوره 5 روزه انجام می شود که در بیشتر نمونه ها زمانی کافی برای رسیدن ارگانیسم ها به 70 تا 80 درصد ثبات بیولوژیکی می باشد. این آزمایش بیشتر توسط چند بطری محتوی نمونه آب ، یک دستگاه BOD meter و یک اینکوباتور BOD انجام می شود که 5 روز طول می کشد.

BOD Incubator


BOD Incubator اینکوباتور مخصوص BOD  است که دمای نمونه مورد نظر را در روند انجام آزمایش ثابت نگه می دارد ( معمولا 20 درجه سانتیگراد که دمای معمولی آبهای آزاد می باشد ).

 دریافت کاتالوگ 

Digital BOD meter


BOD meter دستگاه کنترل کننده شرایط نمونه در روند انجام آزمایش می باشد که همه شرایط لازم برای تغذیه و استفاده میکروارگانیسم ها از اکسیژن محلول در آب را فراهم و کنترل می نماید.

 دریافت کاتالوگ 

BOD Bottle


BOD Bottle بطری مخصوص آزمایش BOD که شامل یک بطری تیره ( معمولا قهواه ای  ) با حجم استاندارد و درپوش مخصوص که نمونه را برای مدت 5 روز در شرایط خاص نگهداری می نماید.

 دریافت کاتالوگ