نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

TDS Meter


تی دی اس متر

 ادامه 

EC Meter


هدایت سنج

 ادامه 

pH Meter


پ هاش متر

 ادامه 

Turbidity Meter


کدورت سنج آب

 ادامه 

Multiparameter


مالتی پارامتر آب

 ادامه 

Salinity Meter


شوری سنج

 ادامه 

COD Meter


 سنجش نیاز شیمیایی آب به اکسیژن

 ادامه 

BOD Meter


سنجش نیاز بیولوژیکی آب به اکسیژن

 ادامه 

DO Meter


سنجش اکسیژن محلول در آب

 ادامه 

Photometer


فتومتر آب

 ادامه