نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

Photosynthesis meter


فتوسنتز متر

 مشخصات فنی 

 Leaf Area Meter


مساحت سنج برگ

 مشخصات فنی 

Chlrophyll meter


کلروفیل متر

 مشخصات فنی 

Fruit Caliper


سنجش قطر میوه

 مشخصات فنی 

Fruit Penetrometer


سختی سنج میوه

 مشخصات فنی 

Plant moisture System


رطوبت سنج گیاه

 مشخصات فنی 

Seed Divider


مقسم بذر

 مشخصات فنی 

Grain moisture meter


رطوبت سنج غلات

 مشخصات فنی 

Digital Seed Counter


بذر شمار دیجیتال

 مشخصات فنی 

Soil Hydrometer


رطوبت سنج خاک

 مشخصات فنی 

Soil pH meter


pH متر خاک

 مشخصات فنی 

Sapflow measurement


سنجش جریان شیره درخت

 مشخصات فنی