نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.


کاتالوگ پمپ پریستالتیک لانگر

کاتالوگ پمپ سرنگی آزمایشگاهی

Baoding Longer Precision Pump

 دریافت کاتالوگ  کاتالوگ پمپ پریستالتیک شن چن

کاتالوگ پمپ سرنگی آزمایشگاهی

Baoding Shenchen Precision Pump

 دریافت کاتالوگ کاتالوگ پمپ پریستالتیک لیدفلوید

کاتالوگ پمپ سرنگی آزمایشگاهی

Lead Fluid Pump

 دریافت کاتالوگ کاتالوگ محصولات آزمایشگاه کشاورزی و خاک تاپ اینسترومنت

کاتالوگ پمپ سرنگی آزمایشگاهی

Zhejiang Top Instrument

 دریافت کاتالوگ