نمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایراننمایندگی رسمی

 

LONGER Precision Pump


Shenchen Precision Pump


در کشور ایران

شرکت نوید کالا داران

Navid Kala daran co., ltd.

کلروفیل متر SPAD-502Plus

محصول KONICA MINOLTA


قیمت : 135.000.000 ريال

 فروش ویژه تا آذر 96

125.000.000 ريال

پمپ پریستالتیک BT101L

محصول Lead Fluid


قیمت : 65.000.000 ريال

 فروش ویژه تا آذر 96

60.000.000 ريال

پمپ پریستالتیک مدل F6

محصول Shenchen


قیمت : 135.000.000 ريال

فروش ویژه تا آذر 96

120.000.000 ريال

پمپ پریستالتیک مدل V6

محصول Shenchen


قیمت :105.000.000 ريال

فروش ویژه تا آذر 96

95.000.000 ريال